EXPOSITIE AGEMAPRIJS 2015

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan sponsort Movares op de Waterbouwdag 2016 een expositie over de Agemaprijs 2015. U kunt deze expositie in de ontvangsthal bewonderen.

Print

De organisatie van de Waterbouwdag geeft dit jaar alle bezoekers een boek kado met alle ingediende projecten van de Agemaprijs 2015.


WINNAAR AGEMAPRIJS 2015: PROJECT MAASVLAKTE 2

Een bijzonder element tijdens de Waterbouwdag 2015 was de uitreiking van de prof.dr.ir. J.F. Agemaprijs, genoemd naar de waterbouwer Jan Agema, die tijdens zijn lange carrière opklom tot hoogleraar aan de TU Delft. Met 18 inzendingen was er veel animo om mee te dingen naar deze vijfjaarlijkse prijs voor innovatieve waterbouwkundige werken, die de afgelopen periode gerealiseerd zijn. De jury was, bij monde van voorzitter prof. Bas Jonkman, onder de indruk van het aantal en het niveau van de inzendingen. Toch kon er maar één project als eerste eindigen: Havenbedrijf Rotterdam als opdrachtgever en PUMA (combinatie van Boskalis en Van Oord) als opdrachtnemer van Maasvlakte 2. De dochter van prof. Agema, Wilma Klaren-Agema reikte de prijs uit aan de 3 vertegenwoordigers van deze organisaties. Een uitzonderlijk project dat binnen de eisen van tijd, geld en kwaliteit tot stand is gekomen en tot de nodige innovaties heeft geleid. Ook op contractueel gebied: de opdrachtnemer is verantwoordelijk voor ontwerp, uitvoering en onderhoud gedurende tien jaar. Gijsbert Kant van Havenbedrijf Rotterdam: “Wij zijn zeer gelukkig met deze prijs, en zien dat als waardering voor het project waar we als opdrachtgever en opdrachtnemer 15 jaar aan hebben gewerkt”.

MAASVLAKTE 2

Er is met de aanleg van de tweede Maasvlakte een nieuw stuk Nederland op de kaart gezet. Er is circa 2.000 hectare nieuw land aangelegd, 11 kilometer nieuwe zeewering en 4,5 kilometer kademuren. In het oog springende onderdelen van het project zijn het stenig duin en de nieuwe blokkendam die met speciaal ontwikkeld materieel (de Blockbuster) is aangelegd. Het werk is in opdracht van het havenbedrijf Rotterdam ontworpen en uitgevoerd door de combinatie PUMA (Boskalis en Van Oord).

Alles draaide om praktische innovatie

Den Haag – De peperdure Oosterscheldekering vond hij eigenlijk overdreven. Toch is het mede aan dat project te danken dat een waterbouwprijs naar hem is vernoemd. Inzendingen moeten innovatief zijn, maar ook pragmatisch, vertelt zijn dochter Wilma bij de vierde editie van de prof.dr.ir. Jan Agema Prijs. Lees het volledige artikel van Edo Beerda in de Cobouw

De Agemaprijs

De wederopbouw van de infrastructuur in Limburg na de Tweede Wereldoorlog, de sluiting van stroomgaten in de dijk bij Kruinigen in 1953, het ontwerp en de bouw van Europoort, de Stormvloedkering in de Oosterschelde, de afsluiting van de Feni river en de bouw van de Jamuna brug, beide in Bangladesh, zijn allemaal innovatieve werken waarbij Jan Agema betrokken was. Bij de nieuwe werken zoals de Tweede Maasvlakte, De Maaswerken en de plannen voor Schiphol in zee was Agema ook betrokken.

De met hoge precisie afgezonken tunnel voor de Busan-Geoje oeververbinding in Zuid-Korea, de vernieuwende balgstuwkering Ramspol en de enorme rivierwerken voor de Jamunabrug in Bangladesh zijn de eerdere winnaars van de prof.dr.ir. J.F. Agema Prijs. Maar ook onder genomineerden zijn prachtige innovatieve waterbouwprojecten als de Maeslantkering, het palmeiland in Dubai en de rivierverruiming Hondsbroeksche Pleij.

Om de bijdrage van Jan Agema aan de waterbouwkunde te eren en als waardering en erkenning voor de innovatie in de waterbouw in het algemeen, heeft de afdeling Bouw- en Waterbouwkunde van het KIVI de prof.dr.ir J.F. Agema prijs ingesteld. Op de Waterbouwdag 2015 zal de prijs worden toegekend aan een innovatief Waterbouwkundig Werk, dat in de periode 2010 – 2015 is gereedgekomen.

Welke werken komen in aanmerking?

Alle waterbouwkundige werken, die voor een aanzienlijk deel zijn ontworpen door een Nederlandse ontwerper of gerealiseerd door een Nederlandse aannemer en die in de periode 2010-2015 zijn gerealiseerd, kunnen meedingen naar de prijs. De prof.dr.ir. J.F. Agema prijs wordt toegekend aan het gehele team van opdrachtgever, ontwerper en aannemer.

Beoordeling

De aangemelde werken zullen door de jury worden beoordeeld op de kwaliteit en het innovatieve en inspirerende karakter van het ontwerp, uitvoering en duurzaamheidaspecten. De beoordeling verloopt als volgt: in de eerste plaats zullen drie projecten worden geselecteerd, die genomineerd worden voor de prof. dr.ir. J.F. Agema prijs. De jury maakt de genomineerden vier weken voor de uitreiking van de prijs bekend. Uit de drie genomineerden wordt de winnaar gekozen.

De jury

De jury zal bestaan uit medewerkers van een opdrachtgevende organisatie, een ingenieursbureau, een aannemingsmaatschappij en een hoogleraar van de vakgroep Waterbouwkunde van de TU Delft. De jury zal worden voorgezeten door de voorzitter van de afdeling Bouw- en Waterbouwkunde van het KIVI.

Uitreiking

De winnaar zal bekend worden gemaakt en de prijs zal worden uitgereikt tijdens de Waterbouwdag 2015. De winnaar ontvangt een sculptuur en een oorkonde.

Publiciteit

De genomineerde inzendingen zullen publicitair aandacht krijgen en waar mogelijk gebruikt als case-study’s in het onderwijs.

Aanmelding

U kunt geen projecten meer inzenden.

Aanvullende bepalingen

    • De indiener van een voorstel van een werk voor de prof.dr.ir. J.F. Agema prijs verleent KIVI het recht om het ingezonden materiaal te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden in het kader van de prijs.
    • Op het oordeel van de jury is geen beroep mogelijk.
    • De afdeling voor Bouw- en Waterbouwkunde van het KIVI kan na advies van de jury besluiten de prof.dr.ir.J.F.Agema prijs niet toe te kennen of eventueel te volstaan met een eervolle vermelding.

Correspondentie

Voor informatie kunt u terecht bij:
Ger Vergeer
e-mailadres: Ger.Vergeer@sbrcurnet.nl