Agema Prijs 2010

Winnaar

Project:

Busan-Geoje Fixed Link

Organisatie:

Strukton Civiel

Beschrijving:

De Busan Goeje Fixed Link een prachtig staaltje van Nederlands technisch kunnen in het verre Korea. onstructieve waterbouw ten top met een nieuwe stelmethode voor de tunnelelementen, het herhaald gebruik van stalen kopschotten in de afzinkelementen, het zinken op grote diepte. En een dankbare klant, die dat in helder Koreaans tot uitdrukking brengt.

Genomineerd

Project:

Het Friese Meren

Organisatie:

Project Provincie Frylan

Beschrijving:

Het Friese meren project waarin vaarwegen verbeterd worden bruggen vervangen door aquaducten tot grote vreugde van zeilers en automobilisten en aanlegfaciliteiten worden gemoderniseerd. Als je innovatie interpreteert als nuttig voor mensen is de toepassing van 7 aquaducten zeer vooruitstrevend. De samenwerking tussen Provincie, EU (geld), gemeenten, aannemer, ontwerper is voorbeeldig. Het project noemt het laatste van de 7 aquaducten als symbool.

Genomineerd

Project:

Rivierverruiming Hondsbroeksche Pleij

Organisatie:

Royal Haskoning

Beschrijving:

De Hondsbroeksche Pleij een rivierverbreding met een eenvoudig inlaatwerk dat slim is uitgevoerd met kwelvoorzieningen, die wij nog nauwelijks kennen.

Agema Prijs 2005

Winnaar

Project:

Stormvloedkering Ramspol

Organisatie:

Delta Marine Consultants bv. / Waterschap Salland / BAM Civiel

Beschrijving:

Het Waterschap Salland is de opdrachtgever van een uniek waterbouwkundige constructie. Een balgstuw als waterkering om te voorkomen dat de waterstand op het Zwarte Meer te hoog oplopen ten gevolge van opwaaiing op het IJsselmeer en het Zwarte Water. Delta Marine Consultants maakte het ontwerp, BAM Civiel (voorheen HBG Civiel) voerde het werk uit, Bridgestone leverder het doek voor de balgstuw. De bouwer heeft ook de taak op zich genomen voor 10 jaar lang onderhoud.

Genomineerd

Project:

Palm Island, Jumeirah – Dubai

Organisatie:

Van Oord

Beschrijving:

Warmte en water lokt. We reizen heel de wereld over om tegelijk te kunnen genieten van die twee elementen. Daarom wordt nu in Dubai een reeks met elkaar verbonden eilanden gebouwd met de platte grond van een palmboom. De kustlijn van Dubai wordt op deze manier verdubbeld! De opdrachtgever is Dubai Palm Developers. Het werk voor de eilanden werd uitgevoerd door de bouwcombinatie van Van Oord ACZ en Ballast Ham Dredging (nu samen Van Oord). De golfbrekers aan de randen van de eilanden zijn ontworpen door Royal Haskoning in samenwerking met WL Delft Hydraulics en gebouwd door Archiden Overseas.

Genomineerd

Project:

Vispassages Amerongen en Hagestein

Organisatie:

Combinatie Vispassages p/a Van Hattum en Blankevoort

Beschrijving:

Het water in onze rivieren wordt schoner, er komen meer vissen de zalm is terug in de Rijn. Vissen moeten zwemmen en civieltechnische kunstwerken kunnen passeren. Dat gaat letterlijk niet ‘zonder slag of stoot’, dus hebben mensen letterlijk aantrekkelijke kunstwerken ontworpen om de vis in dit ‘civielnatuurtechnisch’ kunstwerk de ruimte te geven. Ruimte voor kwaliteit, die mede tot stand kwam door goede samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de Combinatie Vispassages ( Boskalis / van Hattum & Blankevoort en Grontmij). Tijdens de bouwfase is veel aandacht besteed aan het niet verstoren van de natuurlijke omgeving, met inbegrip van het grondwater.

Agema Prijs 2001

Winnaar

Project:

Jamunabrug rivierwerken

Organisatie:

Jamuna Bridge Authority + Royal Haskoning + HAM en Van Oord

Beschrijving:

De Rivierwerken van de Jamunabrug zijn gebouwd in opdracht van de Jamuna Multipurpose Bridge Authority door een jointventure van HAM en Van Oord ACZ naar een ontwerp van Haskoning B.V. Het gaat hier om zeer grote geleidedammen en oeververdedigingswerken, die de vlechtende Jamuna rivier onder de brug moeten houden. De oorspronkelijke rivier is ter plaatse circa 15 km breed en heeft een ontwerpafvoer die meer dan het vijfvoudige van de Rijn bedraagt.

Genomineerd

Project:

Maeslantkering

Organisatie:

Rijkswaterstaat / Combinatie BMK Civiel

Beschrijving:

De Maeslantkering is de laatste grote stormvloedkering die in opdracht van Rijkswaterstaat door de combinatie BMK Civiel is ontworpen en gebouwd. Hier is sprake van een zeer innovatief concept dat met grote kwaliteit is uitgevoerd. Het resultaat spreekt tot de verbeelding van jong en oud door omvang en schoonheid. Het is bij uitstek het Nederlandse waterbouwkundige visitekaartje voor buitenlandse bezoekers.

Genomineerd

Project:

TROLL Olje ror

Organisatie:

Norske Shell en Statoil / GeoDelft en Van Oord

Beschrijving:

TROLL fase I/Troll Olje ror betreft de oplegging en afdekking van een 500 m diep gelegen pijpleiding. Ook de gedeeltelijk zeer zachte zeebodem vormde een probleem. Het project is in opdracht van Norske Shell AS en Statoil AS, ontwerp en uitvoering zijn op innovatieve wijze vervlochten door Van Oord ACZ met ondersteuning van Geodelft.

Genomineerd

Project:

Dijkverbetering West Maas en Waal

Organisatie:

Polder Groot Maas & Waal + DHV/HNS + BoKa / HAM / Midden Betuweroute / Oldenkamp

Beschrijving:

De dijkverbetering West Maas en Waal is een voorbeeld van een typisch Nederlands dijkverbeteringsproject. Hier is de dijk zonder de veiligheid te kort te doen, fraai ingepast zowel in de natuurlijke als in de bebouwde omgeving. Hoewel omvang en de complexiteit van de relaties met de omgeving groot, is toch naar het oordeel van de jury het Nederlandse landschap verrijkt volgens een grote traditie. De opdrachtgever is het Polderdistrict Groot Maas en Waal, het ontwerp werd gemaakt door DHV Milieu en Infrastructuur en de uitvoering berustte bij de combinatie Boskalis/ HAM-VOW/ Midden Betuwe / Oldenkamp.