Winnaar Agemaprijs 2015: Project Maasvlakte 2

Een bijzonder element tijdens de Watrbouwdag 2015 was de uitreiking van de prof.dr.ir. J.F. Agemaprijs, genoemd naar de waterbouwer Jan Agema, die tijdens zijn lange carrière opklom tot hoogleraar aan de TU Delft. Met 18 inzendingen was er veel animo om mee te dingen naar deze vijfjaarlijkse prijs voor innovatieve waterbouwkundige werken, die de afgelopen periode gerealiseerd zijn. De jury was, bij monde van voorzitter prof. Bas Jonkman, onder de indruk van het aantal en het niveau van de inzendingen. Toch kon er maar één project als eerste eindigen: Havenbedrijf Rotterdam als opdrachtgever en PUMA (combinatie van Boskalis en Van Oord) als opdrachtnemer van Maasvlakte 2. De dochter van prof. Agema, Wilma Klaren-Agema reikte de prijs uit aan de 3 vertegenwoordigers van deze organisaties. Een uitzonderlijk project dat binnen de eisen van tijd, geld en kwaliteit tot stand is gekomen en tot de nodige innovaties heeft geleid. Ook op contractueel gebied: de opdrachtnemer is verantwoordelijk voor ontwerp, uitvoering en onderhoud gedurende tien jaar. Gijsbert Kant van Havenbedrijf Rotterdam: “Wij zijn zeer gelukkig met deze prijs, en zien dat als waardering voor het project waar we als opdrachtgever en opdrachtnemer 15 jaar aan hebben gewerkt”.

Maasvlakte 2

Er is met de aanleg van de tweede Maasvlakte een nieuw stuk Nederland op de kaart gezet. Er is circa 2.000 hectare nieuw land aangelegd, 11 kilometer nieuwe zeewering en 4,5 kilometer kademuren. In het oog springende onderdelen van het project zijn het stenig duin en de nieuwe blokkendam die met speciaal ontwikkeld materieel (de Blockbuster) is aangelegd. Het werk is in opdracht van het havenbedrijf Rotterdam ontworpen en uitgevoerd door de combinatie PUMA (Boskalis en Van Oord).

De overige genomineerde voor de Agemaprijs 2015

De 4 waterbouwkundige werken die zijn genomineerd voor de prof.dr.ir. Jan Agema Prijs zijn, in alfabetische volgorde:

     • Herinrichting Olde Maten
     • Kustwerk Katwijk,
     • Omlegging Zuid-Willemsvaart
     • Ruimte voor de Rivier – Ontpoldering Noordwaard.

Herinrichting Olde Maten

Het 1e eco-aquaduct van Nederland, dat in 2014 is opgeleverd, is onderdeel van de herinrichting Olde Maten en Veerslootlanden in de provincie Overijssel. Het is een aquaduct én faunapassage. Dankzij het eco-aquaduct wordt er in een groot gebied een verschillend waterpeil gerealiseerd. Daarnaast kunnen dieren zich bewegen in een groter gebied, omdat ze zonder barrières een weg en een kanaal kunnen oversteken. De provincie Overijssel was opdrachtgever. Van Hattum en Blankevoort opdrachtnemer.

Kustwerk Katwijk

Het kustwerk Katwijk vloeit voort uit de verzwaarde veiligheidsnormen tegen overstroming en is gebouwd rond het centrum van Katwijk. Het ontwerp van een Dijk-in-Duin constructie voldoet aan de gestelde veiligheidsnorm en Katwijk behoudt hierdoor de verbinding met de zee. In de kustverdediging is een ondergrondse parkeergarage opgenomen. Opdrachtgevers waren het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Katwijk. Engineering en uitvoering zijn gedaan door Ballast Nedam – Rohde Nielsen. Arcadis Nederland, RoyalHaskoningDHV, OKRA en WB de Ruimte adviseerden.

Omlegging Zuid-Willemsvaart

Er is 9 kilometer nieuw kanaal aangelegd, met daarin 2 sluizen, 6 bruggen, 4 sifons, 4 gemalen en diverse aanpassingen aan lokale wegen en waterlopen voor het omleggen van de Zuid-Willemsvaart. Het kanaal vormt een nieuwe verbinding tussen de bestaande Zuid-Willemsvaart bij Den Dungen en de Maas, waardoor de schepen niet meer door de binnenstad van Den Bosch hoeven te varen. Ook is er een ecologische verbindingszone gerealiseerd. Het project is in opdracht van Rijkswaterstaat ontworpen en uitgevoerd door de WillemsUnie.

Ruimte voor de Rivier – Ontpoldering Noordwaard

De Noordwaard, een gebied van 4.450 hectare dat grenst aan de Brabantse Biesbosch en de Nieuwe Merwede, is in 2015 ontpolderd. De nieuwe situatie levert bij een toekomstig hoogwater een aanzienlijke waterstandsdaling op van de Nieuwe Merwede. Met de herinrichting van het gebied is zo’n 2.000 hectare land teruggegeven aan de rivier, terwijl er 70 km aan nieuwe kades is aangelegd ter bescherming van een deel van de landbouwgronden. Het project is uitgevoerd door Combinatie Noordwaard in opdracht van Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier in nauwe samenwerking met waterschap Rivierenland, gemeente Werkendam en provincie Noord-Brabant.