Terugblik Waterbouwdag 2017

De Waterbouwdag 2017 kan wederom een groot succes genoemd worden. Ruim 600 bezoekers staken hun licht op over het thema ‘Bouwen in stijgend water’. Een actueel onderwerp, bleek uit de vele boeiende presentaties die de revue passeerden.

Hieronder kunt u de Powerpoint-presentaties bekijken die in de plenaire zaal zijn gegeven:

Met dank aan Bond for websolutions.

Waterbouwdag 2017: Bouwen in stijgend water
Donderdag 23 november
De Doelen in Rotterdam

 


P
rogramma

Het onderwerp klimaatverandering is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Toegenomen overstromingen in laaggelegen delta’s, de transitie naar schone energie en het klimaatakkoord van Parijs zorgen voor permanente aandacht in de media. Daarmee dragen ze bij aan de maatschappelijke bewustwording rond dit onderwerp. Hoeveel stijgen de zeespiegel en rivierafvoeren? En wat betekent dit voor de Waterbouwsector?

De verwachte ontwikkeling op lange termijn bepaalt ons handelen van morgen. Juist dát verklaart de urgentie van dit onderwerp en de keuze voor het thema “Bouwen in stijgend water”.

Een belangrijke vraag is hoe de zeespiegelstijging zich ontwikkelt. Satelliet metingen van waterstanden laten op veel plekken in de wereld een versnelling zien van het tempo van zeespiegelstijging. Over de laatste 20 jaar bedraagt de wereldwijd gemiddelde stijging circa 3-3,5 mm/jaar, waar de meetperiode 1970-2010 een stijging liet noteren van 2 mm/jaar. Er is echter sprake van aanzienlijke regionale verschillen, met uitschieters naar boven en naar beneden. In de metingen van de zeespiegel voor de Nederlandse kust is tot op heden nog geen duidelijke versnelling gedetecteerd.

Het is de vraag of we aan het begin staan van een snelle, verdere toename van het tempo van zeespiegelstijging. Recent onderzoek naar het afsmelten van de poolkappen op Antarctica brengt nieuwe processen aan het licht die tot dusver niet zijn meegenomen in de wereldwijde modellen voor zeespiegelstijging. Als je dit wel doet kom je op veel hogere waardes uit: Onderzoekers van het KNMI achten een stijging van meer dan 2 meter voor Nederland in 2100, in het meest extreme geval, niet uitgesloten. Dit plaatst de extreme scenario’s die de tweede Deltacommissie hanteerde in 2008 (en die destijds met veel scepsis ontvangen werden) in een nieuw perspectief.

Natuurlijk is er discussie over de recente uitkomsten, het KNMI stelt zelf ook dat de robuustheid van de jongste berekeningen nog bevestigd moet worden. Tegelijkertijd komen in rap tempo nieuwe metingen beschikbaar en ontwikkelt de kennis zich snel.

Onder de streep is het niet aan ons waterbouwers om de klimaatscenario’s voor de toekomst te bepalen. Het is echter wel zaak om op de hoogte te zijn wat er speelt en in onze ontwerpen te anticiperen op verschillende scenario’s. Immers, de levensduur van waterbouwkundige werken bedraagt in de regel 50 tot 100 jaar en ook de inrichting van delta gebieden richt zich op dergelijke tijdschalen en langer. Op die termijn kan klimaatverandering zorgen voor grote veranderingen in de ontwerprandvoorwaarden voor waterstand, golven, neerslag en rivierafvoer. Of onomkeerbare processen in gang zetten, zoals het verdrinken van getijdeplaten in de Waddenzee door versnelde zeespiegelstijging. Welke oplossingen zijn er om te anticiperen op onzekerheden in de effecten van klimaatverandering?

Op de Waterbouwdag 2017 proberen we een antwoord te vinden op die vraag. Onder meer door te kijken naar de potentie van natuurlijke oplossingen die kunnen meegroeien met zeespiegelstijging. Maar we staan ook stil bij de betekenis van klimaatverandering voor harde waterbouwkundige infrastructuur zoals sluizen en stuwen en voor de dijkversterkingen. In het plenaire programma gaan we ook in op actuele gebeurtenissen, zoals de lessen die geleerd zijn uit de situatie rondom stuw Grave.

Uiteindelijk streven we als waterbouwsector naar toekomstbestendige oplossingen voor de inrichting en het beheer van delta gebieden, en in het bijzonder het borgen van hoogwaterbescherming. De Waterbouwdag 2017 geeft een beeld van de ideeën en oplossingen die in de sector bedacht zijn.

Wij zien uit naar een onderhoudende en inspirerende Waterbouwdag 2017 en hopen u te mogen begroeten op 23 november a.s. in De Doelen in Rotterdam.

Namens de organisatie van de Waterbouwdag 2017,

Prof.dr.ir. Bas Jonkman, Hydraulic Structures and Flood Risk TU Delft
Prof.dr.ir. Stefan Aarninkhof, Coastal Engineering TU Delft