Waterbouwdag 2014: een levendige bijeenkomst

De waterbouwsector is een vernieuwende bedrijfstak en weet de jonge generatie aan zich te binden. Studenten en jonge professionals waren volop in de gelegenheid op deze dag om kennis uit te wisselen met de ervaren generatie tijdens verschillende workshops en informele ontmoetingen. Dat viel op tijdens de Waterbouwdag 2014, die op 13 november in Rotterdam werd gehouden. Hieronder een greep uit het programma.

‘Waterbouwen en onderhouden’ was het thema van deze goed bezochte dag, waar dagvoorzitter prof. Han Vrijling een korte toelichting gaf op het thema. Onderhoud en beheer mogen dan minder ‘sexy’ onderwerpen zijn, als je rekening houdt met een levensduur van 50-100 jaar is er per jaar een investering aan onderhoud/vervanging nodig van 2-4 % van de nieuwbouwkosten. Een interessante markt voor bedrijven die niet veronachtzaamd mag worden.

20141113_111255

HanVrijling

Nieuwe normen Deltaprogramma

Overstromingsrisico’s worden het uitgangspunt van de nieuwe normen voor waterveiligheid. Kern van het beleid is daarbij het product van kansen x gevolgen. Een verdere verfijning bij deze aanpak is dat de gevolgen van een eventueel bezwijken van een dijk wordt verdisconteerd in de hoogte van de norm. Veel economische schade en een dicht bevolkt gebied levert dan een strengere norm op. Het leidt er volgens Bert Naarding van het Deltaprogramma toe dat risico’s voor alle inwoners van Nederland gelijk worden verdeeld. Er is nu berekend dat het grootste verschil tussen oude en nieuwe normen zal gelden voor het rivierengebied; hier zal de komende jaren veel geïnvesteerd moeten worden om de waterveiligheid te vergroten. In 2017 zullen de nieuwe normen van kracht worden. De Deltacommissie schrijft met deze operatie volgens Naarding wel geschiedenis: voor het eerst in onze waterstaatsgeschiedenis was er geen ramp nodig om tot nieuwe normen te komen.

Naarding

Mekong Delta Plan

Vietnam is in enkele opzichten vergelijkbaar met Nederland: de oppervlakte is ongeveer gelijk en er wonen ook 16 miljoen mensen. Maar daar stoppen de overeenkomsten ook wel, zo betoogde Michel Tonneijck van Royal HaskoningDHV. Het inkomen per hoofd van de bevolking is 40 maal lager dan dat van ons. Door slechte transportmogelijkheden komt de industrie niet goed van de grond, en de landbouw en ook garnalenteelt wordt gehinderd door verzilting. Vanuit de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven wordt Vietnam nu ‘gecoached’ om zelf goed onderbouwde keuzes te maken op het gebied van watermanagement. Ruimte voor de rivier de Mekong of de rivier bedijken? Daar moet een balans gevonden worden. Er zal een strategie voor de zoetwatervoorziening moeten komen en wellicht afsluitingen van enkele van de negen Mekong-armen aan de Oostkust. Belangrijk hierbij is dat de Wereldbank positief is over deze plannen.

Tonneijck

Waterbouwprijs

Vast onderdeel van deze dag is de Waterbouwprijs, georganiseerd door de Vereniging van Waterbouwers. In de categorie Academisch ging de eerste prijs naar Baris Kibrit van de TU Delft voor zijn scriptie ‘Pumped hydropower storage in the Netherlands’. Ofwel: de waterbouw lost de problemen in de energiesector op, in de woorden van Kibrit. Bij de categorie HBO was Tim van Dam van de Hogeschool Rotterdam de winnaar. Zijn scriptie ‘morfologie en Hydrodynamica in de Beneden-Zeeschelde gaat over de effecten van het menselijk ingrijpen en het natuurlijke gedrag van het Schelde getijdenriviersysteem. Kijk voor meer info op www.waterbouwers.nl

prijswinnaars

Klimaatverandering en de gevolgen

Moeten rivieren smal, diep en snelstromend, of juist breed, ondiep en langzaam stromend zijn? Ton Burgers, gepensioneerd waterbouwkundige, dook de geschiedenis in om dit aspect te onderzoeken. Rond 1800 waren de rivieren breed, en stroomde het water zo langzaam dat in de winters vaak ijsdammen werden gevormd, met overstromingen tot gevolg. Later kwam men tot de conclusie dat daarom snelstromende, smalle rivieren beter waren, in combinatie met hogere dijken. Dat leidde tot veel minder overstromingen. Ruimte voor de Rivier daarentegen gaat juist weer uit van bredere rivieren en niet van dijkversterkingen. Door de klimaatverandering is de kans op ijsdammen wel een stuk lager. Burgers keerde zich in zijn lezing tegen het automatisch herhalen van de boodschap dat ‘de rivierafvoeren steeds hoger worden’. Dat is nog geen uitgemaakte zaak. ‘Stop het papegaaien’ was zijn advies.

Ton Burgers

Nieuw sluizencomplex bij Terneuzen

Het kanaal van Gent naar Terneuzen is met 70.000 scheepsbewegingen per jaar een drukbevaren kanaal. De drie huidige sluizen zijn niet groot genoeg om het toenemende aanbod van (grotere) schepen te verwerken. Daarom is een nieuwe sluis in voorbereiding, die 427 m lang, 55 m breed en 16 m diep zal zijn. Het project verkeert sinds 2012 in de planuitwerkingsfase. De Vlaams/Nederlandse Schelde Commissie die hiervoor verantwoordelijk is, verwacht in 2016 de aanbesteding te kunnen houden, op basis van Design & Construct. Mede door eisen t.a.v. de spuifunctie van de sluis en maatregelen tegen zoutintrusie wordt het een uitdagend project, aldus technisch manager Koen De Winne.

College Tour

Waar kun je tegenaan lopen als je carrière van start gaat? Tijdens de beide sessies van de College Tour konden studenten en jonge professionals ervaren mensen uit het vak aan de tand voelen: Hans Huis in ’t Veld en Annemieke Nijhof, CEO van adviesbureau Tauw. Zij hield de jongeren voor dat het weliswaar belangrijk is om ambitieus te zijn, maar dan wel met het oog op de inhoud van je werk, niet per se om zelf sneller carrière te maken. ‘Wees zichtbaar met goede ideeën die het werk verder brengen, en deel je ideeën met mensen om je heen. Dan is de kans groter dat jij de volgende keer wordt gevraagd voor een interessante klus’.

collegetour2

Kiezen tussen workshops en klein plenair

Andere keuzemogelijkheden waren het volgen van workshops op het gebied van binnenstedelijke kademuren, veiligheid Nederland in kaart, natuurbouw in het Markermeer en onderhoud Ruimte voor de Rivieren-projecten. Wat deze keus verder moeilijker maakte, waren de presentaties over de overstromingen in Engeland, verbouwen of vernieuwen, Deurganckdok, vernieuwingen bij Ruimte voor de Rivier-projecten en aquacultuur.

Hondsbossche Zeewering

Wessel Mak van Van Oord en Jasper Bakker van Boskalis namen het publiek mee bij dit project dat een einde moet maken aan een van de zwakke schakels van onze kustverdediging. Innovatief is dat de bouwcombinatie óók verantwoordelijk is voor het onderhoud gedurende 20 jaar. Daarom is in het ontwerp gezocht naar een optimum tussen direct benodigde hoeveelheid zand en de voor onderhoud/latere zandsuppleties te reserveren zandhoeveelheden. De dijk wordt nu opgespoten en omgevormd tot een gloednieuw strand, een strandlagune, duinen en een duinvallei met zoet water.

WesselMak

Zeepkistpresentaties

Prof. Bas Jonkman verzorgde dit deel van het programma, waarvoor slechts twee inzendingen zijn binnengekomen. Maar het zijn volgens hem wel twee hoogwaardige ideeën:

Balgstuw als nieuwe Maeslantkering – Marjolein van Breukelen, Witteveen + Bos
Een verbeterd ontwerp t.o.v. de balgstuw bij Kampen is een voordelig en bedrijfszeker alternatief voor een nieuwe stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg.

1   MvBreukelen

Pompschepen tegen verzilting – Peter de Vries, Royal HaskoningDHV
Eveneens in de Nieuwe Waterweg aan te brengen: 6 pompschepen die opdringen van de zouttong uit zee tegengaan door het zoute water op te pompen en in een woelbak te mengen met zoet water uit de oppervlakte. Dit idee kreeg de goedkeuring van het publiek en werd daarmee de winnaar van de door de Deltacommissie beschikbaar gestelde zeepkistenprijs van €3.000,-.

PeterdeVries   2

De video’s zijn hier terug te bekijken.